DOMAIN REGISZTRÁCIÓ

Menete

 • Itt ellenőrizheti, hogy az Ön által választott név szabad-e:
  .
 • Amennyiben a domain név szabad, megrendelőlapunk kitöltésével bízhatja meg cégünket a választott név regisztrációjával

.hu esetén Ha a választott név védjegy vagy szervezeti név, lehetőség van a domain prioritásos regisztrációjára. Ilyen esetben a kiválasztott domain-nek és az igényhez fűződő jogot igazoló okmányokban szereplő névnek karakterre egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, és/vagy kötőjellel tagolva is igényelhetőek. A választott névhez fűződő prioritásos igény igazolására alkalmas lehet cégbírósági bejegyzés, vagy védjegy okirat.

Prioritással a név regisztrációja 2-3 napot vesz igénybe. A prioritás nélkül igényelt nevek először kéthetes várólistára kerülnek, regisztrációjuk csak ezt követően történik meg.

Árak

 • .hu regisztráció: (2 év fentartással) 4500 Ft + Áfa
 • .hu hosszabítás: 1500 Ft + Áfa
 • .hu átregisztrálás más szolgáltatótól: 1500 Ft + Áfa
 • .eu regisztráció vagy hosszabítás: 5900 Ft + Áfa/év
 • .com .net regisztráció vagy hosszabítás: 7400 Ft + Áfa/év
 • .org regisztráció vagy hosszabítás: 7400 Ft + Áfa/év
 • Domain parkolás: ingyenes

Kedvezmények

 • Nagyobb mennyiségű domain egyszerre történő regisztrációja esetén árkedvezményt biztosítunk.
 • Szerver hoszting vagy dedikált szerver szolgáltatásunkat igénybevevő Ügyfeleink áltál igényelt nevek regisztrácioját kedvezményes áron biztosítjuk!

Dokumentumok

Gyakori kérdések

 • Domain

  Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

 • Domain név

  Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak.

 • Domain név regisztrálás

  A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

 • Domain fenntartás

  A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

 • Domain regisztrátor

  A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

 • Domain nyilvántartó

  A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

 • Domain igénylőlap

  A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

 • Domain-igénylő

  Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

 • Domain-használó

  Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

 • Adminisztratív kapcsolattartó

  A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

 • Technikai kapcsolattartó

  A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

 • Hány karakterből állhat egy domain név?

  A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)

 • Milyen karakterek használhatók a domain nevekben?

  • a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
  • a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
  • a numerikus karakterek (0-9), továbbá
  • a kötőjel (-)

  A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.

  A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

  A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.

 • Mely domain nevek nem választhatóak (tartalmilag)?

  Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
  • jogellenes, vagy
  • megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  • megtévesztő.
 • Mely domain nevek nem választhatóak (formailag)?

 • Település-, és országnevek regisztrálhatók?

  Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén
  • kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek, illetve
  • csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.
 • Ki igényelhet .hu végződésű domain nevet?

  Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet
  • az Európai Unió állampolgára vagy
  • magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy
  • az Európai Unió területén
   • jogszabály útján létrehozott,
   • hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy
   • erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,
  • továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja
 • Mit jelent a kéthetes várólista?

  A benyújtott nem prioritásos igényeket Nyilvántartó azok teljesítése előtt a webszerveren a nyilvántartásba vétel időpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtől számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. A várólistában így megtekinthetőek azok az igények, melyek nem rendelkeznek prioritással, és 14 napnál nem régebben kerültek be a regisztrációs rendszerbe. A várólistán szereplő nevekre a listán való közzétételtől számított 14 napon belül nyújtható be prioritásos igény.

  A 14 nap elteltével az igényekre elindul az ellenőrzési és bejegyzési eljárás.

  Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a Domain Regisztrációs Szabályzat 9. pontja szerinti módon és határidőkön belül kifogást terjesztenek elő, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellőzésével végződő lezárását.

 • Mit jelent a prioritásos igény?

  Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

  • a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
  • a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

  A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők.
  Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:

  • a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,
  • a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,
  • minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötőjel,
  • a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

  Prioritással rendelkeznek továbbá a hivatkozott jogosultak esetében a megfelelő településnevek vagy országnevek.

  A prioritás alapját igazoló okiratok:

  • a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy
  • a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat, vagy
  • a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed, vagy
  • az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM).

  A prioritásos eljárással feldolgozott igények teljesítésére előzetes nyilvános meghirdetés nélkül kerül sor. Az ugyanazon domain névre vonatkozó teljesítés a prioritásos igények esetében egymáshoz képest a nyilvántartásba vétel időpontja szerinti sorrendben történik.

 • Ki felelős a domain név választásáért?

  Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős

  • a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
  • a domain név választás és használat jogszerűségéért,
  • a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért

  A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

  • a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni,
  • a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
  • a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
  • a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

  Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

  Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzi.
  Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.
  A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős bírósági döntéseket perbenállása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (a Tanácsadó Testület illetve az Alternatív Vitarendező Fórum döntése), jogerős határozat, vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

 • Mit tegyek, ha domain nevet szeretnék regisztrálni?

  Az Igénylőlapot magánszemély domain-igénylő esetén:
  saját kezűleg aláírva, vagy közokiratban/teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő által aláírva + a meghatalmazás egyidejű csatolásával
  eredetiben vagy telefaxon (+36-1-432-3139) kell cégünkhöz eljuttatnia.

  Az Igénylőlapot szervezet esetén:
  az igazolt képviselő által saját kezűleg aláírva, céges pecséttel ellátva, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok (aláírási címpéldány) egyidejű csatolásával eredetiben vagy telefaxon (+36-1-432-3139) kell cégünkhöz eljuttatnia.

  Amennyiben Ön prioritással szeretne regisztrálni, a prioritásos igényét az Igénylőlap hiánytalan megküldése mellett az alábbiak szerint kell igazolnia.

  A hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását a Nyilvántartó a beérkezés napját követő két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket - amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelnek - teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti.

  A hiányosan kitöltött igénylőlappal kapcsolatos hiány pótlására, az igény visszavonására, illetve a Tanácsadó Testülethez fordulásra 14 nap áll rendelkezésre, ha e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzítjük a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli.

  Ha az igény teljesíthető, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

  • a delegált domain neve,
  • a delegált domain elsődleges és másodlagos név szervereinek címe,
  • a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.
Easyweb céginformáció Easyweb referenciák Dokumentumok Domain regisztrációs adatlap Domain lemondó nyilatkozat